Sopimusehdot

1. Sopimuksen tarkoitus
Asianajotoimisto Svahn Oy:n (jäljempänä myös ”AS”) hoitamiin toimeksiantajan (jäljempänä ”asiakas”) antamiin toimeksiantoihin sovelletaan näitä sopimusehtoja.

2. Toimeksiannon hoitaminen
Asiakkaan toimeksiantoa hoitavasta juristista sovitaan asiakkaan kanssa. Päävastuullisena asianajajana toimii Sanna Svahn. Asianajajia valvoo Suomen Asianajajaliitto, Mikonkatu 25, 00100 Helsinki, puh. 09-6866 120, info@asianajajaliitto.fi.

3. Toimeksiantajan myötävaikuttamisvelvollisuus
Asiakas sitoutuu antamaan AS:lle kaikki toimeksiannon hoidon kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat ja sitoutuu muutenkin myötävaikuttamaan toimeksiannon edistymiseen.

4. Toimeksiannon palkkiot ja kulut
AS julkaisee palveluistaan hinnastoa. Hinnasto on voimassa, kunnes AS julkaisee uuden hinnaston.

Palkkion suuruuteen vaikuttaa, jos tehtävä on (i) AS:stä riippumattomista syistä erityisen työläs, kiireellinen ja/tai hoidettava säännöllisen työajan ulkopuolella, (ii) poikkeuksellisen vaikea tai sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta ja/tai ammattitaitoa, (iii) asiakkaalle erityisen merkityksellinen taikka (iv) intressiltään asiakkaalle huomattava.

Jollei muuta sovita, asiakas vastaa palkkion lisäksi toimeksiannon hoitamiseen liittyvistä kustannuksista, joita ovat muun muassa asiakirjojen hankkimisesta aiheutuneet maksut, puhelin-, posti- ja kopiointikulut, aiheutuneet matkakulut ja ulkopuolisten tahojen veloittamat palkkiot.

AS voi edellyttää toimeksiannon aloittamisen yhteydessä taikka sen kestäessä kohtuulliseksi arvioidun palkkio- ja/tai kuluennakon suorittamista, mikäli siihen on aihetta esimerkiksi suoritettavien toimenpiteiden huomattavan määrän ja/tai muun syyn vuoksi.

Kun toimeksiannolle on sovittu kiinteä palkkio ja kustannusarvion antamisen jälkeen ilmenee uutta työmäärään vaikuttavaa tietoa, veloitetaan lisätyöstä aiheutuneet kustannukset tuntiveloituksena, jollei muuta sovita.

5. Toimeksiannon laskutus
AS laskuttaa asiakkaalta toimeksiantojen hoitamisesta aiheutuneet kulut kuukausittain riippumatta siitä onko asiakkaalla oikeusturvavakuutus. Asiakas on myös vastuussa omavastuuosuuden ja sellaisen osuuden maksamisesta, jota vakuutusyhtiö ei korvaa.

Kun toimeksiannossa on sovittu kiinteästä palkkiosta on AS:llä oikeus laskuttaa osa palkkiosta ennakkona. Palkkiot ja kulut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan. Huomautuslasku on viisi (5) euroa huomautuslaskulta. AS:llä on lisäksi oikeus veloittaa viivästyneen saatavan perinnästä aiheutuneet kulut ja kustannukset.

Mahdolliset laskuun kohdistuvat huomautukset on esitettävä kirjallisesti kolmentoista (13) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Mikäli asiakas ei tee huomautuksia laskua vastaan mainitussa ajassa katsotaan lasku hyväksytyksi.

6. Reklamaatio
Jos asiakas haluaa väittää, että jokin AS:n suorittama palvelu on virheellinen ja että siitä on hänelle aiheutunut vahinkoa, asiakkaan on ilmoitettava asiasta AS:lle 30 päivän kuluessa siitä, kun hän huomasi virheen tai hänen olisi pitänyt se huomata.

7. Ylivoimainen este
AS on vapaa toimeksiantosopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä, jos sen on aiheuttanut ylivoimainen tapahtuma tai esteestä, johon AS ei ole voinut vaikuttaa ja joka on estänyt velvollisuuden täyttämisen (”force majeure”). Heti kun este on lakannut, velvollisuus on täytettävä sovitulla tavalla, jos se vielä on mahdollista ja järkevää. Vapauttavaksi ylivoimaiseksi tapahtumaksi tai esteeksi katsotaan mm. sota, viranomaisen toimenpide tai tekemättä jättäminen, yleisen liikenteen keskeytyminen, sähköntoimituksen tai viestintäyhteyksien katkeaminen, vakava sairaus, tulipalo, ukonilma, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, työmarkkinakonflikti ja muut näihin verrattavat ylivoimaiset tapahtumat tai esteet.

8. Vastuunrajoitus
AS tai Sanna Svahn ei missään tilanteessa vastaa mistään välillisestä ja/tai epäsuorasta vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään muun ohessa ansionmenetystä tuotannon tai liikevaihdon keskeytymistä, yms.

9. Vastuuvakuutus
AS:lla on voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka enimmäismäärä varallisuusvahingoissa on 200 000 euroa. Vakuutuksen antanut vakuutusyhtiö on LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Piispankatu 30, 06100 Porvoo. Puh. 019 222 3339, www.lahitapiola.fi.

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
Tämä sopimus on voimassa kunnes sopimuksen mukainen toimeksianto on suoritettu loppuun.

Asiakkaalla on oikeus purkaa AS:n kanssa solmimansa sopimus milloin tahansa. Sopimuksen purkaminen on tehtävä kirjallisesti. Asiakas vastaa aina niistä kuluista ja siitä palkkiosta, jotka ovat kertyneet siihen päivään mennessä, kun AS sai tiedon purkamisilmoituksesta.

AS:llä on oikeus irtisanoutua toimeksiannosta, jos sen asiakas huomautuksen jälkeenkin on i) olennaisesti eri mieltä siitä, millä tavalla tehtävää pitäisi hoitaa, ii) toimii olennaisesti vastoin AS:n neuvoa, iii) laiminlyö olennaisesti myötävaikutusvelvollisuutensa, iv) käyttäytyy epäasiallisesti tai rasittaa AS:tä kohtuuttomasti, v) jättää maksamatta vaaditun ennakon tai laskun tai vi) toimeksiannon sisältöä tai laajuutta muutetaan tai lisätään olennaisesti. AS on oikeutettu irtisanoutumaan asian hoidosta myös, jos asiakas vaatii lainvastaista menettelyä eikä huomautuksesta huolimatta luovu vaatimuksestaan. AS:n on ilmoitettava tehtävästä luopumisesta ja sen syystä asiakkaalleen viipymättä.

Mikäli ennakkoon maksettu tapaaminen halutaan peruuttaa ja peruuttaminen tehdään alle 48h ennen varattua tapaamisajankohtaa, pidätetään ennakkoon maksetusta summasta korvauksena 25 euroa.

AS palauttaa toimeksiannon päättyessä alkuperäiset asiakirjat asiakkaalle.

11. Erimielisyydet
Asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta tai palkkion suuruudesta tai virheellisyydestä aiheutuvat erimielisyydet Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi.

Tähän sopimukseen ja sen ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.